[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Forum moderator: mallaMaja  
Forum » Obrazovanje » Obrazovanje » Prepricane lektire i analize dela za Osnovnu skolu
Prepricane lektire i analize dela za Osnovnu skolu
mallaMaja Date: Ponedeljak, 2012-10-01, 3:27 PM | Message # 61
VIP CLAN
Posts: 465
Reputation: 3
Reputation: 2
Offline
Милорад Павић - Хазарски речник

Ко су Хазари

О Хазарима није могуће стећи целовиту представу у погледу њиховог порекла, историје, територије, вере и језика. О њима се могу наћи оскудне чињенице из различитих (али несигурних) извора. Име се у различтим изворима јавља у различитим облицима: Газари, Казари, Хазари, Кузари, Извори су растурени на широким просторима евроазије: запис калуђера Кристијана Друтмара из 864. године настао на тлу данашње Белгије; запис пронађен у Монголији из периода 745 - 840; арапски извор (ал Масуди) из времена Харуна ал Рашида (786 - 809); Житије Ћирилово спомиње хазарску полемику на каганском двору 860. године; Књига о Хазарима Јехуде Халевија из 1141. године; ал Бакријев запис из око 1094. године. На основу свих ових извора (неки нису пронађени, али се спомињу на другим местима) може да се скицира несигурна и проблематична историја Хазара. Власт хазарског каганата, чија је престоница био град Атил, у делти Волге, протезала се на запад до Кијева а на исток до степа преко Волге. На северу Хазари су господарили Бугарском на Волги и околним народима. На jугу се хазарска власт протезала до муслиманских утврђења на северном Кавказу. Хазарска држава је достигла врхунац свдје моћи у деветом и почетком десетог века: више трговачких путеда пролазило је кроз њу па се издржавала од такси на трговачку робу. Када су приходи почели да слабе, слабила је и хазарска држава. Слабљењу су допринеле и унутрашње борбе, карактеристичне за тадашња племена. Године 965. руска Кијевска држава освојила је Атил, а последњи хазарски каган Прешао је у ислам. Нешто Хазара је остало на Криму и у другим крајевима, али су се полакоутапали у друге наррде, преласком у хришћанство, јудејство и ислам. Тако су неетали са историјске позорнице. Павићево интересовање за Хазаре потиче из студентеких дана. Прику-пљајући грађу за семинарски рад 6, Константину Солунском (Ћирилу), сту-дент Равић се суерео са два проблема; Ћирилбвим изгубљеним беседама и несталим хазарским народом. То је био подстрек да помно трага за грађом, прииремајући научну студију (УХазарима. Али, после толико година, суочен са легендарном историјом Хазара, Павић је одлучио да одустане од научне студије% напише причу о несталом народу. Прича, међутим, није добила форму класичног романа него форму научног еписа - лексикои^Тако су историја, легенда и имагинација обезбедили грађу за обликован№, а ствара-лачка интенција (намера) одредила је форму.

Анализа

Лексиконска форма је етваралачки изазов који је Павић успешно привео крају. Остварена форма је произврд игре и експеримента, врло смеле игре са много сложених захтева... Техницизам је у бвом ррману дошао до пуног изражаја: Павић је применио начело конструкције и мајсторски је сложио свој роман. Иако је јасно да је техничкој страни посвећена изузетна пажња и успешно решени сви проблеми композиције, техћицизам није поти-снуо садржину и није угушио литерарност: садржина је богата, разбокорена, занимљива и врло пријемчива. Склад техничког (композиционог) експери-мента и наративне садржине највећи је квалитет Хазарског речника. О овом опредељењу Павић пите:
Јер, није, чини ми се, ствар у томе да променимо начин писаља, него ттин читања. Не треба од истине правити књиж^вност, не$о од књижевносши исшину. А да би се ироменио начин читања, мора се радикално променити и науин писања. И данас ми је у сећању после писања Хазарског речника остало самд једно: напор који сам упожио да се свака реченица, евака одредница у кгшзи склопе тако да им се може прићи са свих страна: да се сваки део књиге може читати пре и после било КОГ другог дела књиге. Баш као шШоје са скулптуром случај.
Поређење са скулптуром објашњава пишчеву стваралачку интенцију^да ствр-- ри нову и необичну, али једхшствену и непоновљиву форму. Лексиконска форма р.омана омогућава читаоцу да садржини приступа на свој начин и по свом избору. Као што гледалац, посматрајући скулптуру, има могућност да је разгледа са свих страна, да јој приђе са једне или Друге стране, да је разгледа од врха до подножја или од подножја до врха, да дуже задржи своју пажњу на неком детаљу - тако и читалац Хазарског речника сам одлучује које ће одреднице и којим редоследом читати, да ли ће читати прво Црвену па онда Зелену или Жушу књигу или обрнуто. На тај начин читалац саставља своју књигу: Хазарскиречник доживљава трансформацију и добија нове облике и нове распореде садржиЗе са сваким новим читањем и превођењем На стране језике: сваки нови превод доноси нови редослед одредница романа. Хазарски речник има.сложену структуру која проистиче.из примењеног документарног и кокпозиционог поступка. Састоји се из Претходних напо-мена, Течника, Апендикса I и Апендикса II, Завршне напомене и Пописа одред-ница. У свим ^аведеним деловима, осим Апендикса и Апендикса , осећа се пишчева рука и глас приређивача који је истовремено и водећи џаративни субјект. Са структурно-функционалног становишта, романескнр језгро чине Речници (Црвена књига, Зелена књига иЖута књига), док су остали елемеш;и у функцији ванлитерарног ^материјала који треба новим чћњеницама да подупре романескну причу или да уведе читаоца у предмет и технику романа. Претходне напомене- предочавају Хазарски речник као друго, рекон-струисано и допуњено издање „Хазарског речника" из 1691. године. Овај текст, како је то ред, тре&а да пружи читаоцу основне информације о књизи и њеном предмету, о историји Хззарског речника и његовом склопу, о ћачину коришћења књиге-речћика. Да би све то било подупрто егзактним чињени-цама, приложени су одломци из предговора првом, уништеном издању. Оваквом тексту, који је у функцији предговора реконсхруисаном лексико-нскрм делу, примерен је рационалан, документован и прецизац тип излагања. Он је у највећој мери и остварен. Међутим, рационалан тон је нарушен на више места пррбијањем наративно-поетског типа излагања, карактерис-тичног за главни, лексиконски део књиге:
Гоњен некаквом вреломтишином. Хазарске жене су после смрти мужева погинулих у рату добијале појастукза чување суза које ће пролити за ратницима. Тако су од Даубманусовог џздања речника до данас дошли само одломци као што од сна остаје само песак очију.
Читаоцу је поевећена изузетна пажња. Претходне шпомене нуде му све релевантне чињенице неопходне за разумевање текста који је пред њим: објашњавају предмет излагања (хазарско питање), историју и склоп књиге и начин читања. Овде је постављен идеал читаоца: то је онај „ко уме, правим редом да прочита делове једне књиге" те да тиме „наново створи свет"; Међутим, исказана је скепса да такав читалац (идеални читалац) уопште постоји, а о савременом читаоцу суд је негативан
Читалац који би-из редоследа одредница могао да ишчигиа скривени смисао књиге одавно је итчезао са земље, јер данашња читалачка публика сматра да је питање маште искључиво у* надлежности писца и даје се та ствар уопште не шиче. Погото&у кадаје реч о једном речнику. За таквог читаоца није потребна ни клепсидра у књизи која упозорава кад Шреба променити начин читања, јер данашњи читалац начин читања не мења никад.
Ни критичари и оцењивачи књига (као посебан сој читалаца којима је читање ^нат и хлеб) нелЈају виеоко место ни у очима писца предговора из 17. века, ни у очима писца Претходних напомена (из 20. века) јер „они су као преварени мужеви: увек последњи дознају новост..." И поред оваквог става према читаоцу, изражен је и самокритички суд о писцу који умногоме одре-ђује однос читаоца према делу и квалитет читања:Што се вас, списатеља тиче, мислите увек на следеће: читалац је пелцвански коњ, којег мораш навићи да.гапослесваког успешно оствареног задатка чека као награда комад шећера. Ако тај шећер изостане, од задатка нема ништа. У овом комаду тећера је испуњено очекивање, спознати смисао и доживљенр задовољство.- Није ли у овом исказу и одговор на питање зашто је читалац онакав какав је: њета је однеговао списатељ. Ако је читалац остајао без награде и разочаран, онда је понављање таквих ситуација изазвало апатију код читалаца и одбојан однос према литератури. Из овога се изводи закључак: какви писци, такви читаоци. Тек овде се схвата смисао пишчевог напора да читаоца уведе у предмет излагања, историју И склоп књиге и начин читања. Проблем читања схваћ^н је озбиљно и, посвећено му је посебно поглавље Претходне напомене - „Начин коришћења речника". Наоко сасвим овлашна и случајна замена двају појмова има суштинско значење: коришћење и читањ^ употребљавају се паралелно, као синоними. Међутим, ипак постоји извцсна разлика која, истовремено, у појам читања уноси два различита значења. Коришћење, означава начин приступа делу као тоталитету. Подра-зумева тражење, прелиставање, кретање напред и назад, избор текста или сегмента.за пажљиво читање (примање), стално враћање књизи. Читање има два значења: читање као средство општења са писаним текстом, могућност избора и опредељења; читање као процес општења са текстом, примање текста. Читање као процес не може бити исто код читаоца Хазарског речника и читаоца неког другог дела. Читање са уобичајеног аспекта и са аспекта Хазарског речника два еу различита процеса који производе различите ефекте и постижу различите резултате. Читање у уобичајеном смислу подразумева утабани и једноличан ход кроздело; читање Хазарског речника сасвим је ново - динамично2 отворено и истраживачко. Уособености тога читања спадају: књига се користи онако како сам читалац сматра да је најзгодније; чита се слева удесно, здесна улево или дијагонално; чита се по оДредницама или њиховим скупинама; може се читати само један део књиге; хронологија, распоред текста у К^БИЗИ (речнику), не обавезује; књига је отворена и може се дописивати (домишљати^. Читалац је слободан у избору, сам одлучује шта ће, како ће и колико читати.Тако он сам склапа своју књигу, а 6д прочитаног добија онолико колико је уложио: што се више тражи од књиге, више ее и добија.
Средишњи део Хазарског речника чине речници распоређени у три књиге - ово је истовремено и романескно језгро. Састављен је из одредница постављених у лексиконском поретку: Одреднице се раЗликују по структури^ природи и наративним својствима. Уједначеног су обима и по томе се могу сврстати у две скупине: одреднице средњег обима, од једног до неколико стубаца, и развијеније одреднице које се протежу на неколико десетина страница. Њихов обим условљава природу и наративна својства. Одреднице средњег обима садрже информације о предмету, догађају, појави или лич-ности. Информација је обично саопштена рационалним стилом, али има и допуна литерарног типа, Обимније одреднице сложеније су структуре и сложенијег начина излагања: после кратког текста лексиконског типа те ин-формације о изворима и литератури, следи повест о личности заснована на различитим изворима приче и обогаћена уметнутим повестима (причама). Тако, на пример, одредница „Бранковић, Аврам" (стр. 27-49) састоји се из следећих сегмената:
1. уводни паеус од петнаестак редова лексиконског типа;
2.инфбрмација о изворима;
3. казивање о Авраму Бранковићу из пера Теоктиста Никољског -
поверљив извештај бечком двору;
4. Повест о Петкутину и Калини;
5. казивање Никона Севаста;
6. белешка Аверкија Скиле, слуге Аврамовоги веттака за сабље, о
последњим данима Аврама Бранковића;
7. казивање Никона Севаста. ' .
Овакво структурирање одредница не само да пружа вишеаспектно сагледа-вање личности (различите тачке гледишта), него причу чини сложеном и развијеном, а повест се доживљава као мали роман. ч Два текста у апендиксу књиге представљају спону између првог Ц другог издања Хазарскогречника,&ЈШ и мост између два времена: времена Даубмануса, издавача првог издања, и времена приређивача другог, рекон- ст^уисаног издања. Апендикс /је предсмртна исповест оЦа Теоктиста Никољ- ског, цриређивача првог издања Хазарског речника. Овај текст, едисхоларног облика, разјашњава неке појаве, догађаје и личности из лексиконског језгра, књиге, али истовремено пружа информације које нису садржане у речнику, али које .омогућавају боље разумевање романескне приче. Апендикс II садржи извод из судског записника са исказима сведока у случају убиства др Абу- Кабира Муавије, које се догодило у 1982. години. Овим текстом се хазарска проблематика актуелизује и универзализује: прича о Хазарима није довр- шена, а хазарска загонеткаостаје да траје. Неки заплети романескно-лекси- конске приче овде се разрешавају, неки феномени остају у овом времену: породица Ван дер Спак, кључ са златном дршком, Вирџинија Атех. Ето чи- таоцу прилике да настави истраживање по тајнама Хазара и настави причу о хазарском гштању. џ Завршна напомена о користи од овог речника прима се као наставак излагања из Претходних напомена: посвећена је књизи, читаоцу и читању, користи и штети од читања. По томе се закључује да и овај текст припада водећем наративном субјекту, приређивачу другог (реконструисаног) издања Хазарског речника. Вероватно свестан тешкоћа и замки читања овакве књдге, наративни субјект/писац има разумевања за читаоца: ,;Читати овако дебелу књигу значи дуго бити сам", а „човек данас нема на располагању толико самоће да би могао без штете да чита књиге, па чак и речнике". Зато пред-лаже одлагање књиге, дружење и све што долази потом; а што је вредније од сваког читања".
mallaMaja Date: Ponedeljak, 2012-10-01, 3:27 PM | Message # 62
VIP CLAN
Posts: 465
Reputation: 3
Reputation: 2
Offline
Слојевитост романескне приче
Сцијентизам у избору теме и структурирању излагања не умањује лите-фност и препознатљивост романескног проседеа, који произилази из 1чина обраде теме, природе приче и начина казивања. Романескно језгро азарског речника чини трокњижје: Црееиа књига (хришћански извсфи о хазарском питању), Зелена књига (иеламски извори о хазарском питању) и Жута књига (хебрејски извори 0 хазарском питању). цијентистички приступ и изразити техницизам у обликовном поступку не метају јасно уочавање романескних својстава: јединство теме, лајтмотиви, азграната и занимљива прича, бројност репрезентативних и споредних ли-ов^, пажљиво обликовање јунака уз презентацију њиховог унутрашњег сивота, лирска фантастика, једнаставно и поетски интоцирано излагање. Грича је врло сложена и испреплетена, еа бројним притокама, пуна разно-рсних догађаја и ликова, Онаје многогласна и вишеаспектна, са великим »ројем причалаца, мноштвом уметнутж прича и бројним цитатима из Јазли^итих историјских и псеудоисторијских извора. Прича се доима као амршени лавцриНт кроз који се читалац креће са изве^ним напором. Али, :ада открије излазе, успостави везе и_ односе, пронцкне у смисао приче -шталац ће осетити задовољство савладаног напора. У структури Хазарског речника уочава се жанровско богатство: хронике времена и депсађаја),. повести (индивидуалне и колективне), биографије, ^овеле, расираве, писма. Текст је обогаћен цртежима и факсимилима. Жан-ровски облици обично се не појављују самостално, него се у једној целини ^одредници) нађе по неколико жанровских облика. Тиме се остварује проме-на начина казив^ња, џромена визуре и тачке гледишта, а измењивањем стварног, псеудостварног и фантастичног измењује се и читаочев рационални и и^ационални ангажман у току рецепције садржине романа. Романескна прича има три слоја:
- средњи век - време Хазара и хазарске полемике.
- XVII век - време првог издања ^Сазарског речника,
- XX век - време обнове интересовања за Хазаре и другог издања
Хазарског речника.
У првом временском слоју, у средњем веку, одиграла се хазарска полемика, централни догађај у хазарској историји и причи о Хазарима:
Хазарски владар - каган - бележе древне хронике, уснио је једаи сан и затражио три филозофа са разних страна да му тај сан протумаче. Стварје била од значаја по хазарску државу утолико шшо >је каган одлучио да са својим народом пређе у веру ОНОГ мудраца чије тумачење сна буде најприхватљивије: Неки извори тврде даје кагану ТОГ дана, кад је донео Шакву одлуку, умрла коса на глави и он је то знао, алигаје нешто ипак гонило да настави. Тако се у летњој резиденцијц кагановој нађоше један исламски, један јеврејски и један хришћански мисионар, један дервиш, један рабин и један монах. Сваки од њих добио је на дар ножизрађен од соли и они заподенуше расправу. '
Грчки представник у хазарској полемици, који је излагао основе хришћанства, био је учени |Сонстантин Солунски-Ћирило, који је већ имао једно мисионарско искуство јер је био код словенских племена, саставио је словенску азбуку и приволео Словене да приме хритћанство. На кагановом двору је изложио своје Хазарске беседе, које је Методије касније превео на словенски језик, али им се загубио траг. Исламски представник био је Фараби Ибн-Кора. Он је уз велике напоре стигао на хазарски двор јер су му на путу постављане многе препреке како не би на време стигао на полемику. Хебреј-ски представник је био раби Иеак Сангари. Различити извори различито описују ток и исход хазарске полемике. Хришћански извори тврде да је Ћирило својим беседама приволео хазарског кагана да прими хришћанство. Исламски извори победу приписују дервишу Кори, који је био најубедљивији у тумачењу слике на троугаоној хазарској пари, што је и одлучило да се каган приклони исламском учењу.^Хебрејски извори приписују победу Исаку Сангарију, који је најбоље објарнио сан хазарског кагана и тиме га убедио да се приволМ јудаизму. Тако је догађај на кагановом двору сагледан са позиција три вере: предочена су три различита тока полемике, три различита предмета полемике и три различита исхбда. Трострука је и слика о Хазарима и њиховој историји па се у свему томе разногласју губи историјска истина. Из тога својеврсног својатања Хазара сагледавају се три м4енталитета, три културе, три религије и три политике. Трострука интерпретација једног те истог догађаја испољида се већ непосредно после тога у радовима хроничара хазарске полемике: Методија Солунског, Спањарда Ал Бекрија и Јехуда Халевија. Различите интерпретације наставиле су се и доцније, подстицане овим хроникама и другим сведочењима и тумачењима,хве до 17. века. Други слој романескне приче обухвата 17. век, када је нагло порасло интересовање за све оно што је у вези са Хазарима. Главни актери приче су Аврам Бранковић, Масуди Јусуф и Самуел Коен, који су означени као ,један од писаца ове књиге". Аврам Бранковић је „најамни дипломата у Једренима и на Порти у Цариграду, војсковођа у аустро-турским ратовима, полихистор и ерудита". Бранковћћева животна преокупација је састављање речника о Хазарима': створио је огромну библиотеку и обезбедио писаре и преписиваче, међу којима је и Теоктист Никољски. Масуди Јусуф је био чувени евирач у шаргију (леут), али је брзо оставио музику, постао ловац на снове и истраживач хазарске историје. Пред њега се поставиопроблем ко су, пбред Ибн Кора, остала двојица учесника у хазарској поЛемици. Он је успео да на арапском језику састави хазарски речник у исламској верзији, носећи га увек са собом. Трагао је за Коеном и Аврамом примивши се, када је пронашао Бранковића, за његовог собара да би му био у близини и дочепао се грчке приче о Хазарима. Самуел Коен је дубровачки Јеврејин који се посветио трагању за именима друга два мисионара јер. Халеви/хебрејски хроничар, није забележио њихова имена и није о њима могао да понуди значајније чињенице. Сва тројица су ловци на снове: поседују способноет да уђу у туђи еани тајну. Теоктист Никољски је знао напамет Хазарски речник Аврама Бранковића. Једном приликом, случајно и кришом је завирио у торбу Масу-дијевуј нашао рукопис речника на арапском, прочитао га и запамтио. У међу-времену је Севаст Никон уништио Аврамов и Масудџјев рукопис и трагао да уништи и трећи - Коенов. На ра^ишту, када је Коен погинуо, оетали су растурени папири које је Теоктист сакупиоч и тако саставио комплетан Хазарски речник и 1691. године предао га на штампање Даубманусу. Хазар-ски речник ће већ следеће године €ити уништен вољом инквизиције. Остала су еамо два примерка: отровни примерак са златном бравом, који је измакао пажњи цензуре, и помоћни примерак са сребрном бравом, који је ишао уз њега. Трећи слој романескне приче обухвата личности и догађаје. 20. века. Главни актери приче су др Абу Кабир Муавија, др Исајло Сук и др Дорота Шулц, сви су ирофесори универзитета и истраживачи хазарске историје. Централни догађаји су научни скуп у Цариграду 19827 године, на'који су дошли главни протагониети приче, смрт др Муавије и др Сука, суђење др Дороти Шулц и њена осуда. Ови догађаји, сшисани у Апендиксу II, остављају отвореном причу о Хазарима: остаје породица Ван дер Спак, чији чланови својим особинама кореспондирају са личностима из 17. века; остаје Вирџинија Атех и њен кључ са златном дршком.
Фантастика
Фантастич;ки наноси карактеришу све текстбве ове књиге, од Претходних напомена, преко лексиконског језгра, до апендикса и Завршних напомена. Фантастику је повукао "сам избор теме: прича о Хазарима нема чврст Ослонац у историји и њеним изворима, већ је заснован на лбгендама и претпоставкама. Имагинација је на све то надградила маштарије и мисти-фикације па је казивање попримило боју фантастичног и бајковитог. То је фантастика снова и сновиђења на нивоу приче и фантастика немогућих спојева слика и израза на нивоу причања:
Једног пролећа принцеза Атех је рекла: - наеикла сам на своје мисли као на своје хаљине. Имају увек исти обим струка и виђам их свуда, чак и на раскршћима. И што је нароре, од- њих се више не виде раскрснице. - Даје разоноде, послужитељи су донели принцези једнога дана два огледатСа. Нису се МНОГО разликовала од осталих хазарских огле-дала. Обасу била начињена од углачане соли, али једно је од њих бшобрзо а друго споро огледалд. Што је год оно брзо узимало одсликавајући свет као предујам од будућности, друго, оно споро, враћало је и намиривало дуг ОНОГ првог, јер је у односу на садашњрст каснило тачно оноликџ колико је дно прво журило. Када су пред принцезу Атех изнели огледала, она је још била у постељи и с њениос капака нису умивањем била уклоњена слова. У огледалима видела је себе склопљених капака и одмах је умрла. Нестала је између два трена очију, ши, тачније речено, ирви пут је прочитала на својим капцима исписана слова која убијају, погито је у претходцом и потоњем тренутку трепнула и огледала су то 7 пренела. Умрла је усмећена истодобно словима из прошлости и из будућности.
или:
И ондабаци зауеек своје чешке иникада више није насликао ниједну слику. Ни најајету. Исплака све боје из очију у манастирски аван и с оним помоћником Теоктистом оде из Никоља остављајући за собомтраг петог копита.
или:
Наочиглед иуног Сшрадуна иојео левим окомједну ишицу у лешу
Фантастика извире и из сложених архетипских преливања кроз време. Архетипске слике и симбоди, прожимање* и преплитање временских слојева, понављање збивања, понављање мотива и феномена, свевременост извесни: преокупација, вечита истина и филозофија егзистенцијалног искуства - све ј' то нашло упориште у мотиву реинкарнације, који треба да омогући разуме вање неких загонетки живота и историје. Тежња да се живи у времену кој отиче остварује се.кроз самообнављање, реинкарнацију - остаје исто биће истих особцна, истих настојања и преокупација, али другачијег лика и имена Отуда сусретање двојника из различитих епоха, који на неки начин имају вез са Хазарима или причом о њима. Мотив ре^нкарнације, чест у прозам Милорада Павића, овде је кичмени мотив који прожима и спаја три епохе ] три цивилизације (ередњи век, 17. век и 20. век), догађајима даје каракте цикличног понављања, људској природи свевремено важење/Иако моти реинкарнације садржи фантастичне конотације, у контексту ове књиге и њен теме он треба да омогући разумевање неких стања и процеса у непрекидно] трајању или обнаћљању. Јабир Ибн Акшани (17. век).и Ван дер Спак (20. вев једнако лепо свирају на инструменту начињеном од беле корњачине кор< Ефросинија Лукаревић (17*. век) и Ван дер Спаков син (20. век) имају ,по дв палца на рукама; Никон Севаст (17. век), .калиграф и сликар, и Ван де Спакова жена (20. век) поседују исте особинс, недостатке и склоности: немај носну преграду, баве се сликарством, служе се левом руком; цринцезу Атех V хазарских времена (ередњи век) и Вирџинију Атех, конобарицу хотел „Кцнгстон" (20 век) спаја презиме, хазарска порекло и кључ са златно дршком. Догађања су заустављена. на тренугак, у њима је.снажад напор поте! цијалне снагег Личности које у себи носе нека архетипска* својетва самоху < стицајем околноети примириле. Неке нове околности покренуће и личности збивања јер су проблеми рстали отворени. Никон Севаст је једном прилико рекао Авра^у Бранковићу:
Тамно кроз 293 године састаћемо се поноео, у исто ово доба годин на доручку> овде у Царџграду, и онда ме осудите исто како бисп ме осудили данас...
А на столу породице Ван дер Спак нађен је> и приложен уз истраж! материјал један рачун, исписан на полеђини хотелског блока, који гласи:
1689 +293 = 1982
Тако фантастика садржину романескне приче чини неопипљиво непоузданом, још мање прове|)љивом - она је паучинаета, „као у ену руча! Али је она повукла и особен гозор који осваја лепотом и памти се. Није рационалан, него песнички говор - сочан, динамичан, много^начан. Одлик] га једноетавност казивања, чиста и течна реченица, сликовит и наглада: метафоричан језик, необични спојеви речи синестезијског типа, језгровито иска^а који се претаче у максиму или пословицу. Баш овде, на плану говорс језика, Хазарски речник остварује највише уметничке домете: паучинас фантастика изаткана је од нити које светлуцају мноштвом смислова:
Петкутинје добио жуљеве на мислима, мишићи сећања били су се затегли до пуцања. Гледаомеје начистомађарскомјезику. Из ћелије видела се лепаполовина октобра и у њему Шишина а хода дуга и два широка.Погледавши их очима које су биле као две илишке чорбице од лука. И у сну збиљавиђао један град наобали времена. И тако, одгрижених^џогледа врашихсе у Јовање.
Прича о Хазарима.и њен завршетак показују две ствари. Прво, истина није једна и нијеникада коначна: она се сагледава са-еубјективног и објек-тивног становишта. Свако сведочење, ма колико било доткреговено чињени-цама, показује се несигурним и непоузданим. Суштина приче о Хазарима и хазарској^полемици .јесте у поенти како се пише историја и како се стварају национални митови. Историја је управо рџаква каквом је видимо, па је зато њена истина релативна и увек отворена за нове интерпретације. Друго, прича о Хазарима сагледана је са три аспекта и^понуђене су три могућности: самим тим она је остала отворена незавршена. То значи да и Хазарски речник са својим другим издањем није коначан: он чека своју допуну у неком другом времену.
mallaMaja Date: Ponedeljak, 2012-10-01, 3:27 PM | Message # 63
VIP CLAN
Posts: 465
Reputation: 3
Reputation: 2
Offline
Radoje Domanovic - analize pripovedaka

Danga

Domanovic je kao covjek, pisac i publicista imao veoma kritican odnos prema stvarnosti svoga vremena: one za vrijeme vladavine Obrenovica i one poslije majskog prevrata i dolaska nove dinastije i nove vlasti. Na meti njegove satiricano - alegorijske proze bila je vlast i njeni predstavnici, ali je Domanovi} bio razocaran i drzanjem gradjanstva (naroda): ono je bilo podanicko, poltronsko i servilno. Osnovna zamisao pisceva u Dangi bila je da se prikaze odnos vlasti i podanika.

Danga je kratka pripovjetka, labave kompozicije i fragmentarne strukture. Fabula je jednostavna - to je niz epizodnih situacija koje se ne osjecaju kao jedinstven i uzrocno - posredicni tok zbivanja. Prica je data kroz dvije slike: naratorova stvarnost i naratorov san. To je uslovilo specificnu kompoziciju: naratorova stv arnost je predocena u okvirnoj ili spoljasnoj prici, a naratorov san je predocen u unutrasnoj prici. Narator nije imenovan, niti je dovoljno individualizovan i prilicno je pasivan. Njegova je uloga kao kazivaca spoljasne price da uvede u zbivanja koja se odvijaju u nekom drugom, nepoznatom svijetu. U unutrasnoj prici on je samo posmatrac koji predocava i povremenim pitanjima provocira ispoljavanje drugih aktera prica. Iskaz domanovicev je zbijen, recanica je krcata informacijama, a pojedinosti emituju doslovno i preneseno znacenje: slika ili iskaz su obojeni ironijom ili satirom. Naglaseno ironiski ili satirican odnos prema stvarnosti i prikazanim pojedinostima ima kohezionu funkciju i ponistava mane fragmentarne strukture pripovjetke. Meta veoma ostre i ljute satire su obest i osijonost vlasti: podlost, podanistvo i servilnost gradjanstva (naroda): pokvarenost i nevaljalstvo: pomjerane (degradirane) vrijednosti - jahanje i zigosanje: sramni cinovi, kojima se atakuje na cast i ljudsko dostojanstvo uzimaju se kao zasluga, pocast, vitestvo i rodoljublje.

Struktura ove pripovjetke moze se predstaviti na slijedeci nacin.

Prolog (java)

- Narator o sebi i svom narodu.

- Sjajno dugme sa policijske uniforme.

- Cackanje zuba, pijuckanje vina i citanje knjige.

Prica iz sna

- Putovanje kroz noc.

- Razgovor sa gostijonicarem.

- Jahanje.

- Zbor.

- Clanak.

- Zigosanje.

- Razgovor u mehani.

- Poslije nekoliko dana Lear ponosno seta gradom.

- Narator pred sudnicom.

Epilog

- Budjenje.

Primjecuje se da je ova nevelika pripovjetka sastavljena iz velikog broja epizoda i scena. Imamo li u vidu da je svaka scena u funkciji alegorisko - satiricnog predocavanja stvarnosti i satiricnog sibanja prilika i naravi, kao i da se ostvaruje velikim brojem pojedinosti, dolazimo do zakljucka da je potpuna analiza pripovjetke u svim pojedinostima nemoguca. Zato cemo u ovoj interpretaciji zadrzati samo na nekim segmentima pripovjetke i nekim umjetnickim slikama - onim za koje smatramo da su bitni za razumjevanje pisceve intencije i sustine pripovjetke. Citaocu ostaje dosta prostora da analizuje situacije, umjetnicke slike, aktere price, dijaloske replike, iskaze i pojedine rijeci. Nasa analiza se usredsredjuje na tri segmenta pripovjetke: prolog (spoljasna prica), jahanje i zigosanje (unutrasnja prica). Ova tri segmenta isticu se sveobuhvatnom slikom odnosa vlalsti i podanika, predocavanjem poremecenih moralnih vrijednosti i naglasenim i ironicno - satiricnim tonom.

Vodja

strelica Pripovjetka Vodja je cjelovitija pripovjedna cjelina: postoji jasna fabula sa uocljivim uzrocno - posljedicnim tokom u kome iz jedne situacije proizilazi druga, a pripovjedanje ima hronoloski tok. Postupkom in medias res citalac je uveden u sjediste zbivanja: prica zapocinje narodnim zborom na kome se raspravlja o potrebi da se krene u bijeli svijet i potrazi bolja i plodnija zemlja jer se na zvanicnoj zemlji ne moze opstati posto je neplodna i sva od prljusi i kamena. Ucesnici zbora su " blijeda, ispijena lica, tupa, mutna, gotovo besvjesna pogleda", glasovi su nejaki i iznemogli. U osnovi price covjekova iskonska tezna i potreba da traga za boljim zivotom i trazi obecanu zemlju. Motiv vodje i naroda ima biblijsko porjeklo: u knjigama Izlazak i Mojsije (Stari zavjet) nalazi se legenda o Mojsiju koji vodi svoj narod ka obecanoj zemlji. Ali dok Izrajelci, poslije cetrdeset godina trazenja kroz pustinju, stizu iz Egipta u obecanu zemlju, Domanovicev narod ne uspjeva da stigne na cilj - nasao se u bespucu, bez ikakve nade u izbavljenje.
Izmedju biblijske price o obecanoj zemlji i ove Domaoviceve price postoji sustinska razlika: u Bibliji je ispricana jedna legenda, jedna od mnogih koje cine legendarnu istoriju izrajelskog naroda, u Domanovicevoj prici na ironican i satirican nacin je ispricana prica o jednom narodu i njegovom vodji: i narod i vodja su ovdje na udaru ostre i jetke ironije. Svaki detalj na putu ka obecanoj zemlji zahvacen je ironijom, iz svake replike ili dijaloske sekvence izbija snazna ironija.
Dugo je sadrzina ove pripovjetke iskljucivio vezivana za Nikolu Pasica i njegovo vodjenje Radikalne stranke. Ali, Pasic i Radikalna stranka samo su podsticaj i povod. Vodja kao umjetnicko djelo nosi u sebi umjetnicke istine koje su svevremene, sadrzi slike i situacije koje su uvjiek moguce, predocava ponasanje moguce u svim vremenima. Savremenici su mogli u prici vidjeti aktuelnu politicku situaciju, ali ce citalac Vodje, u vremenima daleko poslije Pasicevog vremena, vidjeti svoje politicko okruzenje i svoje Pasice, koji su uvjek prisutni u drustvenom i politickom zivotu.
mallaMaja Date: Ponedeljak, 2012-10-01, 3:28 PM | Message # 64
VIP CLAN
Posts: 465
Reputation: 3
Reputation: 2
Offline
Marko Marulić: Judita

Biblija
Riječ “Biblija” uzeta je iz grčkog jezika, a znači knjiga jer se Biblija sastoji od različitih knjiga. Biblija, sveto pismo, knjige Staroga i Novoga zavjeta, temeljna je sakralna i liturgijska knjiga kršćanstva. Bibliju su napisali različiti ljudi koje je nadahnjivao Bog na različitim mjestima u razmaku od oko 1000 godina. Knjige Starog zavjeta izvorno su napisane hebrejskim jezikom, a knjige Novog zavjeta grčkim. Biblija počinje “Knjigom Postanka”, a završava “Otkrivenjem” ili “Apokalipsom”. Obuhvaća razdoblje od stvaranja neba i zemlje do velikog preobraženja kada će nastati novo nebo i zemlja. Biblija sadrži 46 knjiga Staroga zavjeta i 27 knjiga Novoga zavjeta, ukupno 73 knjige.
Stari zavjet obuhvaća:
1. Petoknjižje: – Knjiga postanka
Knjiga Izlaska
Knjiga Brojeva
Levitski Zakon
Ponovljeni Zakon
2. Povijesne knjige
3. Psalme: – Mudrosne knjige
Proročke knjige
Novi zavjet obuhvaća:
1. Evanđelja
2. Djela apostolska
3. Poslanice apostola Pavla
4. Katoličke poslanice
5. Otkrivenje
Nijedan od njih ne može stajati sam za sebe. Stari zavjet priprema je za Novi, a Novi nadopunjuje Stari.
Hrvati su se prvi put sreli s biblijskim tekstom kad su došli na današnje prostore. Prvi cjelokupni prijevod “svetog pisma” je tiskan u Budimu 1831. Biblija je duhovnim bogatstvom označila početak svjetske kulture, njezina ishodišta i temelje budućeg razvoja. Biblija je postala izvorištem nadahnuća u umjetničkom stvaranju sve do danas.
Judita
Judita je biblijska priča koja govori o Juditi, spasiteljici Jeruzalema i Božjeg naroda. Radnja se odvija za kraljevanja asirskog kralja Nabukodonozora. On je poslao ubilačke čete pod Holofernovim vodstvom da unište svakog tko mu se suprostavi. Utjeravši strah u kosti narodima tada poznatog svijeta, Holoferno dođe do Betulije. Tu mu se suprostavi Božji narod. Stoga se oni utaboriše i čekaše da im ponestane zaliha hrane i vode. Tada Božja odabranica iz Izraelovog naroda sprečava uništenje svog naroda.
Radnja “Judite” dijeli se na pet djelova:
1. Holofernov vojni pohod
2. Opsjedanje Betulije
3. Judita
4. Judita i Holoferno
5. Pobjeda
Analiza Judite:
Judita vjeruje u Božje naume. Ona je čista i plemenita srca, jako je pobožna i bogobojazna. Vidjevši da je pred Izraelom još jedna kušnja u kojoj mnogi posustaju i okreću leđa Bogu, ona odlučuje učiniti nešto što bi bez Božje pomoći bilo nemoguće. Ljubav prema Jahvi dala joj je snagu i hrabrost da ode među neprijatelje. Da bog nije bio na njenoj strani, sigurno bi je otkrili i ubili. No ona, vođena ljubavlju prema svom narodu i Bogu, otkrila je svu svoju ljepotu i učinila ono što je smatrala svojom dužnoću.
1. Holofernov vojni pohod
Kralj asirski Nabukodonozor posla poziv svim pokrajinama na zapadu da mu se pridruže u vojevanju protiv Arfaksada, kralja Medijaca. Ali stanovnici zapadnih pokrajina ga s prezirom odbiše, ne iskazavši počasti njegovim glasnicima i otpremivši ih praznih ruku. Na to se Nabukodonozor užasno razbjesni i zakle se da će se krvavo osvetiti za taj neposluh. Najprije potuče kralja Arfaksada, ubije ga, rasprši mu vojsku i zauzme gradove, a nakon toga pobjednički počne kovati planove kako da provede osvetu nad zapadnim pokrajinama. Tada dozva k sebi Holoferna, vrhovnog zapovjednika sve vojske i otpremi ga na zapad s mnoštvom od sto dvadeset tisuća pješaka i dvanaest tisuća konjanika da prekriju zemlju svojim nogama, da otjeraju, pobiju i poruše sve što se porušiti dade. I razmili se silna Holofernova vojska kao skakavci, šireći užas i strah pred sobom, paleći njive, pljačkajući stoku i ubijajući sve mlado. Silno prestrašena zapadna plemena poslaše svoje glasnike da se predaju i poklone Holofernu i stave mu na raspolaganje svoje živote i imovinu. Kad je ulazio u gradove, građani su padali pred njim ničice i zazivali Nabukodonozora kao Boga.
Kako su loše vijesti stizale u Judeju, tako sinovi Izraelovi započeše pripreme za obranu iako su se tek bili vratili iz sužanjstva egipatskog. Zaposjeli su sva okolna brda i zapriječili brdski prijelaz kroz kojeg se ulazilo u Judeju i koji je bio tako uzak da su se jedva dva čovjeka mogla mimoići. Istovremeno, prikazaše žrtve Bogu, zazivali ga u pomoć da milostivo pogleda na svoj narod.
Čuvši o pripremama Izraelaca, Holoferno sazove svoje vojskovođe i namjesnike da ga obavijeste o tom nepokornom narodu koji se jedino opire njegovoj sili. Tada mu sluga njegov, Ahior, vođa svih sinova Amonovih, ispriča povijest tog naroda koji se odrekao bogova svojih otaca i počeo štovati Boga nebeskog. Dok su štovali i slijedili svoga Boga, pratilo ih je blagostanje i blagoslov, a kad su sagriješili protiv njega, padoše u nemilost i ropstvo i pretrpješe mnoge nedaće.
On mu posavjetova da se prije napada na Judeju raspita žive li oni trenutno u slozi sa svojim Bogom jer u tom slučaju će ih taj vrlo moćni Bog zaštititi od njihovih nasrtaja.
Holoferno se razljuti na taj savjet, smatrajući da nikakav Bog ne može spasiti Izraelce od njegove vojne sile. Ahiora ostave pod brdo Izraelcima i prepuste ga njima na milost i nemilost, ali ga oni ne ubiju već ga dovedu pred svoje poglavare da ih izvjesti o Holofernovim planovima. Čuvši što im se sprema, svu noć dozivahu Boga Izraelova u pomoć.
2. Opsjedanje Betulije
Već sutradan Holoferno pokrene svu svoju vojsku da kazni drznike koji su se usudili suprostaviti se. Okupi svoje podanike i oni ga mudro posavjetovaše kako da najlakše iscrpi otpor sinova Izraelovih. Oni su se, naime, najviše uzdali u planinske uzvisine na kojima žive pa ih je teško dosegnuti mačevima i kopljima. Stoga je najbolje zaposjesti izvor vode i izlaze iz grada i strpiti se da žeđ i glad sami naprave svoje. Trideset i četiri dana Izraelci izdržaše odmazdu, a onda počeše žene i djeca padati u nesvijest od žeđi, a iznemogli ljudi ležaše po trgovima. Tada narod ode do gradskih starješina da zatraže od njih da predaju grad Holofernovim pljačkašima jer je bolje biti robom nego gledati smrt svoje djece i žena. Starješina ih zamoli da se strpe još samo pet dana i obrate još jednom Bogu za pomoć. Ako Bog u to vrijeme ne izlije svoju milost na svoje ponizne sluge, on će predati grad Holofernu.
3. Judita
Judita, udovica Manaše, dočula je riječi puka i doznala što je Ozija rekao narodu i kako im se zakleo da će za 5 dana predati grad Asircima. A ona je bila bogobojazna i imala je vjere u Boga i stoga se usprotivi narodu Betulije i odluči se za rizik jer je znala da će joj Bog pomoći. Narod je prihvatio njezinu odluku i ona je iduće večeri krenula na put do Holofernovog tabora. Na svom putu se moli Bogu da joj da snage da izvrši svoj plan.
4. Judita i Holoferno
Judita je nakon molitve Bogu skinula svoje udovičke haljine i obukla se u svečane haljine i ukrasila se nakitom. Kad je došla do gradskih vrata, gradske starješine su je blagoslovile i tako je ona, moleći se Bogu, otišla k Holofernu. Straži je rekla da je pobjegla od svog naroda jer se ne žele predati te da će reći Holofernu kako da osvoji grad bez da izgubi jednog čovjeka. I straže je odvede k Holofernu. Judita je došla pred Holoferna, a on joj je rekao da će joj spasiti život. Počela je hvaliti Nabukodonozora i Holoferna. Rekla je Holofernu da su Hebreji razgnjevili Boga počinivši nezakonje i da im ponestaje hrane i vode te da su u očaju počeli jesti svoju stoku koju im je Bog zabranio da jedu. Holofernu se svidješe te riječi, pa naredi da Juditi daju hrane, pića i dobar smještaj. Bilo joj je dopušteno da svaku večer izlazi na molitvu. Holoferno je pripremio gozbu za svoje časnike i pozvao i Juditu. Jela je i pila, a Holoferno je uživajući u njenu društvu popio više vina nego ikada u životu…
5. Pobjeda
Navečer su se časnici brzo povukli. Bagoa je otpravio šator izvana pošto je otpravio svoga gospodara. Gozba se oduljila pa su svi otišli na počinak. Judita je ostala sama u šatoru s Holofernom usnulim od vina. Judita je rekla sluškinji da je čeka pred ložnicom kao i svakog dana jer će izaći na molitvu. Tada Judita reče: “Bože Izraelov, ojačaj me danas”. Tada iz sve snage dvaput udari Holoferna po vratu i odrubi mu glavu, trup mu se otkotrlja i strže zastor sa stupova. Judita potom izađe i glavu Holofernovu preda svojoj sluškinji koja je stavi u svoju torbu. Obje su zatim, po običaju, izašle na molitvu. Vrativši se Judita kaže: “Hvalite Boga! Hvalite ga! Hvalite Boga koji nije uskratio milost, nego je mojom rukom noćas potukao neprijatelje naše!” Puk pade na zemlju i kaza u jedan glas: “Blagoslovljen da si Bože, koji si danas satro neprijatelja naroda svog.”
Citati:
“Idem k Holofernu da mu javim njihove tajne i da mu kažem kuda će moći
do njih, da ih svlada tako, te mu od vojske ne pogine nijedan čovjek”
Zbog ovih je riječi i svoje ljepote Judita stekla povjerenje i divljenje Holoferna. Iz ovog citata možemo zaključiti koliko je hrabra, domišljata i oštroumna bila Judita kad je odlučila sama otići kod Holoferna predstavljajući se kao izdajica svoga naroda.
“Gospodine Bože Izraelov, ojačaj me danas”
Judita je bila pobožna žena i znala je da se ubojstvo protivi Božjim zakonima. Stoga je prije nego je ubila Holoferna tražila oprost i snagu od Boga.
“Hvalite Boga! Hvalite ga! Hvalite Boga koji nije uskratio milosti svoje kući Izraelovoj, nego je mojom rukom noćas potukao neprijatelje naše.”
Ovim je riječima Judita svome narodu, Hebrejima, najavila svoj dolazak i pobjedu nad neprijateljem.
Dojam o djelu:
Judita je jedna izuzetno hrabra žena kojoj je toliko bilo stalo do svoga naroda da je odlučila riskirati svoj život za spas svog naroda. Poslužila se lukavstvom i laskanjem te svojom ljepotom da postigne povjerenje i divljenje Holoferna. Uzdala se u to da će joj Bog, u kojeg je toliko vjerovala, dati snagu da napravi sve to.
lennykaminskyhome Date: Utorak, 2015-12-29, 1:27 PM | Message # 65
Users
Posts: 1
Reputation: 0
Reputation: 0
Offline
Pozdrav svima,
Ja sam Gospođa Sonia Lisa iz Ohio SAD, brzo sam želite koristiti ovaj medij da striže svjedočanstvo o tome kako mi je Bog usmjerena na čitljiv i stvarne zajam zajmodavac koji je preobrazila moj život od trave milosti, od toga da bude siromašan u bogatom ženom koji se sada može pohvaliti zdrav i bogatog života bez stresa i financijskim poteškoćama. Nakon toliko mjeseci pokušava dobiti kredit na internetu i bio scammed sumu 4920 $ sam postala toliko očajni u dobivanje kredita od čitljiv zajam zajmodavac online koji neće dodati na moje bolove, onda sam odlučio da se obratite prijatelja mina koji je nedavno dobio kredit online, razgovarali smo o tom pitanju i na našu zaključka ona mi je rekla o čovjeku zvanom Gospodin David Peterson, koji je izvršni direktor David Peterson kredita tvrtke s ovom e-mail adresu davidpetersonloanfirm1@outlook.com. Tako sam se za zajam iznos od (100.000,00 USD) s niskom kamatnom stopom od 2%, tako da je kredit odobren lako, bez stresa i sve pripreme u kojoj su vezi prijenosa kredita i za manje od dva (2) dana je zajam pohranjena u moj bankovni račun tako želim savjet tko u potrebi za kredit da ga brzo kontaktirati putem ove e davidpetersonloanfirm1@outlook.com. Preporučujem ovaj zajam tvrtka za sve one koji su bili zavedeni i onih koji su bili prevareni, oni su pouzdani i pouzdan ...
vidicd76 Date: Subota, 2016-05-21, 9:35 PM | Message # 66
Users
Posts: 1
Reputation: 0
Reputation: 0
Offline
mallaMaja
molim te ako može lektira Kapetan Džon Piplfox - Duško radović prepričana
osayijohn105105 Date: Sreda, 2016-08-31, 11:19 PM | Message # 67
Users
Posts: 1
Reputation: 0
Reputation: 0
Offline
Da li imate interes za dobivanje duge ili kratke tim kredit?
(Florenceloans@gmail.com)
Mi smo organizacija osnovana sa ciljem da pomogne ljudima u potrebi
pomoć, kao što su finansijske pomoći. Dakle, ako idete kroz finansijski
 problem, ako imate finansijsku nered i trebate sredstva
pokretanja vlastitog biznisa, ili vam je potreban kredit za isplatiti dug ili plati
račune, pokrenuti dobar posao ili vam je teško
pribaviti kapital kredit od domaćih banaka, kontaktirajte nas danas putem e - mail
 florenceloans@gmail.com
 "Dakle, ne dozvoli da ova prilika proći,
Savetujemo vam da popunite i vratite proizvod ispod ..

Tvoje ime: ______________________
Vaša adresa: ____________________
Nacionalno tijelo: ____________________
Vaš zadatak: __________________
potreban iznos kredita: ______________
Kredita Period: ____________________
Mjesecna zarada: __________________
Telefonski broj: ________________
Jeste li se za kredit prije: ________________
Ako je podnio prethodnu kredita, gdje se tretiraju pošteno? ...

Djelovati brzo i izaći stresa, haos, i izazove finansijski
kontaktirate na FLORENCE KREDIT COMPANY danas putem e - mail:
florenceloans@gmail.com

Added (2016-08-31, 11:19 PM)
---------------------------------------------
Da li imate interes za dobivanje duge ili kratke tim kredit?
(Florenceloans@gmail.com)
Mi smo organizacija osnovana sa ciljem da pomogne ljudima u potrebi
pomoć, kao što su finansijske pomoći. Dakle, ako idete kroz finansijski
 problem, ako imate finansijsku nered i trebate sredstva
pokretanja vlastitog biznisa, ili vam je potreban kredit za isplatiti dug ili plati
račune, pokrenuti dobar posao ili vam je teško
pribaviti kapital kredit od domaćih banaka, kontaktirajte nas danas putem e - mail
 florenceloans@gmail.com
 "Dakle, ne dozvoli da ova prilika proći,
Savetujemo vam da popunite i vratite proizvod ispod ..

Tvoje ime: ______________________
Vaša adresa: ____________________
Nacionalno tijelo: ____________________
Vaš zadatak: __________________
potreban iznos kredita: ______________
Kredita Period: ____________________
Mjesecna zarada: __________________
Telefonski broj: ________________
Jeste li se za kredit prije: ________________
Ako je podnio prethodnu kredita, gdje se tretiraju pošteno? ...

Djelovati brzo i izaći stresa, haos, i izazove finansijski
kontaktirate na FLORENCE KREDIT COMPANY danas putem e - mail:
florenceloans@gmail.com

   ,,

Forum » Obrazovanje » Obrazovanje » Prepricane lektire i analize dela za Osnovnu skolu
Search:

Osnivaci
Ana Babic /Sefica/
Marija Nikolic /mallaMaja/
Nikolina Djuzic /NiNa/+381/ --- / -- -- mestozazabavu@gmx.com
Lokacija
sample map